Biểu đồ trên cho chúng ta thấy các thông in khác nhau về nồng độ Ozone.