Tính chất vật lý, điều kiện tiêu chuẩn P=101,325 Pa, AT=273,3K

 • Khối lượng riêng của OZONE: 2.14 kg/m3
 • Khối lượng phân tử của OZONE: 48
 • Khối lượng riêng của OXY: 1.43 kg/m3
 • Khối lượng phân tử của OXY: 32
 • Khối lượng riêng của không khí: 1.29 kg/m3
 • Khối lượng riêng của nước: 1 000 kg/m3

Công thức chuyển đổi hữu ích (của nước)

 • 1.000 lít = 1 m3 = 264 US gallon
 • 1 gal = 3,785 lít = 3,785 ml
 • 1 m3 = 35,3 m3 = 264 US Gallons

Nồng độ của ozone trong nước:

 • 1 mg / l = 1 PPM O 3 = 1 g O 3 / m3 nước (trọng lượng)

 Nồng độ của OZONE trong không khí (dung tích)

 • 1 g O 3 / m 3 = 467 PPM O 3
 • 1 PPM O 3 = 2,14 mg O 3 / m 3
 • 100 pphm (phần trăm triệu) = 1 ppm (phần triệu)

Nồng độ Ozone trong không khí (trọng lượng)

 • 100 g O 3 / m 3 = 7,8% O 3 (Gần đúng)
 • 1% O 3 = 12,8 g O 3 / m 3 (Tương đối)
 • 1% O 3 = 7,284 PPM Ozone

 Nồng độ Ozone trong Oxy (trọng lượng)

 • 100 g O 3 / m 3 = 6,99% O 3 (Gần đúng)
 • 1% O 3 = 14,3 g O 3 / m 3 (Gần đúng)
 • 1% O 3 = 6,520  PPM Ozone

Tỷ lệ lưu lượng chuyển đổi

 

 

Xác định liều lượng Ozone trong nước

 

Công thức này thực sự rất đơn giản:

Lưu lượng nước * lưu lượng ozone =  Ozone yêu cầu

Dưới đây là công thức để xác định các yêu cầu tạo ozone nếu bạn biết các thông số về lưu lượng nước (GPM) và lư lượng ozone (mg / l).

 • lưu lượng (GPM) * 3,75 (l / gal) x 60 (phút / giờ) * lưu lượng ozone (mg / l) = Lượng Ozone cần thiết (mg / giờ)

Ví dụ: Cần sử dụng máy ozone nào với 2 PPM vào 20 GPM nước? (1 mg / l = 1 PPM)

20 (GPM) * 3,75 (l / gal) * 60 (phút / giờ) * 2 (PPM) = 9,084 (mg / giờ)

Hãy nhớ rằng nồng độ ozone 9 (mg / giờ) sẽ hòa tan 2 PPM ozone trong nước. Điều này không có nghĩa là 2 PPM sẽ là nồng độ ozone hòa tan cuối cùng của bạn. Do tổn thất hiệu quả với nhu cầu sử dụng Ozone và lượng ozone có thể hòa tan trong nước, nồng độ ozone hòa tan của bạn sẽ ít hơn.

Xác định đầu ra của bộ tạo ozone

Công thức

Lưu lượng (lpm) * nồng độ ozone (g / m 3 ) = lượng ozone cần sản xuất (mg / giờ)

Ví dụ: Nồng độ ozone của máy ozone là 120 g / m 3 tại lưu lượng oxy 5 lpm. Lượng ozone cần sản xuất?

5 (l / phút) * 120 (g / m 3) * (1 m 3 / 1.000 l) = 0,60 g / phút

g / min không phải là đơn vị bình thường trong ngành công nghiệp Ozone vì vậy chúng tôi chỉ đơn giản chuyển đổi phút thành giờ để có được g / giờ: 0,60 (g / phút) * 60 phút / giờ = 36 (g / giờ)

Chuyển đổi mẫu

Chuyển đổi 140 g / m 3 thành wt%.

dựa trên chuyển đổi ở trên, 100 g / m 3 = 6,99 wt. %

do đó 140 g / m 3 /100 g / m 3 x 6,99 wt. % = 9,8%