Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã xác nhận rằng ozone giết e.coli 0157: h7 trong nước uống.

EPA có thông tin về cả ozone tầng bình lưu trên trang web của họ. 

Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia (NAAQS)