Làm thế nào để bù lượng ozone mất do chu kỳ bán rã trong nước?

Cách tính toán nồng độ ozone dư cho các ứng dụng xử lý nước.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên cung cấp thông tin này để giúp các chuyên gia xử lý nước bằng ozone thực hiện chính xác ở các nhiệt độ khác nhau do thời gian bán rã tương đối ngắn của ozone.

Việc không áp dụng thông tin này vào tính toán trong các ứng dụng xử lý ozone có thể dẫn đến nồng độ ozone thấp hơn đáng kể so với yêu cầu và có thể làm cho ứng dụng ozone hoàn toàn không hiệu quả. 

Trái ngược với những suy nghĩ mà không thể có ozone dư trong nước hoặc ozone có thể tồn tại trong nước chỉ trong vài giây dưới đây là dữ liệu được chứng minh một cách khoa học về chu kỳ bán rã của ozone theo các nguồn khoa học: 

Chu kỳ bán rã của Ozone phụ thuộc vào nhiệt độ:

Ozone hòa tan trong nước (pH=7)

Chu kỳ bán rã theo nhiệt độ

  • 30 phút ở 15 oC
  • 20 phút ở 20 oC
  • 15 phút ở 25 oC
  • 12 phút ở 30 oC
  • 8 phút ở 35 oC

Giả sử cần duy trì nồng độ Ozone 0.1 ppm trong nước bể bơi thể tích bể bơi là 100 m3 nhiệt độ nước 30 oC

Trong nước: 0.1 ppm = 0.1 g/m3

Lượng Ozone trong nước là: 100m3*0.1g/m3=10g

12 phút=0.2 giờ cứ mỗi 12 phút lượng Ozone lại giảm đi một nửa từ 10g còn 5g, 2.5g, 1.25g… Lượng Ozone yêu cầu trong 1 giờ để bù lượng Ozone đã mất được tính theo công thức:

O3n/HL=O3c

Trong đó:

O3n: Lượng Ozone cần để duy trì nồng độ

HL: Chu kỳ bán rã

O3n:Lượng Ozone cần cấp vào.

Trong trường hợp trên lượng Ozone cần là:10/0.2=50 g/h

Tính toán máy Ozone sử dụng trong bể bơi

Nước bể bơi nên để duy trì nồng độ Ozone từ 0.03-0.05 ppm. Ở đây ta chọn nồng độ 0.04ppm(mg/l) và tính mày ozone cần dùng cho bể bơi thể tích 100m3.

          Lượng Ozone hòa tan trong bể: 0.04(mg/l)*100(m3)=4g

          Giả sử nước bể bơi ở 25 oC chu kỳ bán rã của nó là 15 phút hay 0.25 giờ. 

          Theo tính toán như phần trước máy Ozone cần dùng là: 4/0.25=16 g/h.

          Tuy nhiên độ hòa tan của Ozone rất thấp: 6-10% tại nồng độ Ozone 1% và 60-70% tại nồng độ 6%.(1%=12.9g/m3)

Ta có thể dùng máy Ozone 25g/h với nồng độ đầu ra 6%.(Phụ thuộc vào nồng độ đầu ra của máy)