"CT" là sản phẩm của "nồng độ chất khử trùng còn lại" (C) tính bằng mg / l và "thời gian tiếp xúc khử trùng" (T) tương ứng trong vài phút. Nói cách khác, giá trị CT của ozone nó là nồng độ ozone hòa tan nhân với thời gian tiếp xúc. (hãy nhớ rằng 1 mg / l = 1 PPM)

Một số phương pháp khử trùng bằng ozone có thể được thực hiện rất nhanh, nhưng một số phương pháp điều trị sẽ đòi hỏi đủ ozone trong nước cùng với thời gian tiếp xúc đầy đủ. Thời gian tiếp xúc này là cần thiết cho ozone hòa tan để oxy hóa các chất gây ô nhiễm hữu cơ và khử trùng nước.

Ví dụ, một giá trị CT ngành công nghiệp nước đóng chai thường sử dụng là 1,6. Điều này có nghĩa là liều lượng là 1,6 mg / l phút. Nhà điều hành có lựa chọn ozone hóa ở mức 0,2 PPM trong 8 phút hoặc 0,4 PPM trong 4 phút. Đó là vào họ miễn là CT cuối cùng là 1,6.

 

0.1 ppm ozone hòa tan trong 10 phút

0.2 ppm ozone hòa tan trong 5 phút

Cả hai biểu đồ hiển thị giá trị CT là 1,0

Bạn có thể đã nghe nói "ozone diệt khuẩn mạnh hơn 3.000 lần so với Chlorine." Điều đó có nghĩa là gì? 
Tuyên bố này dựa trên thực tế là đối với một số sinh vật, bạn cần một giá trị CT cao hơn 3.000x khi sử dụng clo so với ozone. Nói cách khác, nếu mức ozone hòa tan là 0,2 PPM trong 1 phút (CT là 0,2) là cần thiết để vô hiệu hóa một vi sinh vật cụ thể, bạn sẽ cần 200 PPM chlorine trong 3 phút (CT = 600) để đạt được hiệu quả sát thương tương tự.