Tính công suất phát ozone gam O3/h (để đáp ứng yêu cầu nồng độ ozone ppm và lưu lượng nước)

Trong công nghệ xử lý nước, trước hết cần phân tích chất lượng nước, từ đó suy ra yêu cầu ozone OD và liều lượng CT, hai đại lượng này sẽ cho phép tính nồng độ ozone cần có trong nước ppm. Một đại lượng quan trọng nữa là công suất sản xuất nước (m 3 nước /ngày đêm) tức là lưu lượng nước m3/h hay L/phút. Nếu biết được các thông số đó, có thể tính công suất máy phát ozone.

Nếu biết:

Lưu lượng nước (gallon/phút) và nồng độ ozone (ppm) mong muốn, có thể tính công suất máy phát ozone P (gO3/h) để đạt được nồng độ mong muốn:

Công thức 1:

gam O3/h = [Gallon/phút) ´ 3,78 ´ 60 ´ ppm] /1000

(Công suất phát ozone P (gO3/h) = [Lưu lượng nước (gallon/phút) ´ 3,78 ´ 60 ´ ppm] /1000)

(1 Gallon=3,78 lít, 1 ppm = 1mgO3/lít H2O).

Ví dụ, lưu lượng nước là 5 gallon/phút, nồng độ ozone cần có bằng 2 ppm. Khi đó công suất phát ozone là:

P(gO3/h)= (5 ´ 3,78 ´ 60 ´ 2)/1000=2,268 g/h.

Công thức 2:

gam O3/phút)= (L/h) ´ ppm/1000

(Công suất phát ozone P (gO3/phút)= Lưu lượng nước (L/h)´ ppm/1000)

Ví dụ trên (lưu lượng nước là 5 gallon/phút, nồng độ ozone cần có bằng 2 ppm):

Đổi gallon/phút sang L/h: 5 G/M (gallon/phút)= 5´3,78 /1/60=1134 L/h

P=1134 ´ 2/1000=2,268 g/h

(Hai công thức tính cho cùng kết quả).