Tính nồng độ ozone ppm (khi có máy phát với công suất ozone đã biết để xử lý nước có lưu lượng đã biết)

Nếu biết lưu lượng nước L/h và công suất phát ozone gO3/h

Cách 1:

ppm=(gO3/h) x 1000 / (gallon/phút) x 3,78 x 60

Nồng độ ozone trong nước ppm=

Công suất máy ozone gO3/h x 1000

Lưu lượng gallon/phút) x 3,78 x 60

Ví dụ: máy ozone có công suất là 2,268 g/h, lưu lượng nước là 5 gallon/phút.

Vậy nồng độ ozone đạt được là:

ppm = 2,268 x 1000 / 5 G/phút x 3,78 x 60 = 2 ppm

Cách 2:

ppm=(g/h) x 1000 /(L/phút)

Nồng độ ozone trong nước ppm=

Công suất phát ozone gO3/h x 1000

Lưu lượng L/phút

Ví dụ với các số liệu trên: Biến đổi 5 gallon/phút = 5 x 3,78/(1/60) =1134 L/h, tính nồng độ ozone ppm sẽ đạt được:

ppm=2,268 1000 /1134=1,99 ~2 ppm

(Ghi chú: các công thức tính trên đây coi 100 % ozone hòa tan vào nước, trên thực tế hiệu suất hòa tan ozone là 85-95 %, vì vậy trong phép tính công suất phát ozone P, cần bổ sung +ΔP, còn trong phép tính nồng độ ppm, cần giảm -Δppm).