Hướng dẫn OSHA cho O3 tại nơi làm việc được dựa trên mức trung bình theo thời gian. Mức Ozone không bao giờ vượt quá mức trung bình sau: 0,10 ppm (phần triệu) trong 8 giờ mỗi ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về mức ozone an toàn, xem các gạch đầu dòng bên dưới.

Trang web OSHA trích dẫn một số hướng dẫn của ACGIH (Hội nghị các nhà vệ sinh công nghiệp chính phủ Hoa Kỳ) về ozone tại nơi làm việc:

- 0,2 ppm khi tiếp xúc không quá 2 giờ

- 0,1 ppm trong 8 giờ mỗi ngày tiếp xúc với công việc nhẹ

- 0,08 ppm trong 8 giờ mỗi ngày tiếp xúc với công việc vừa phải

- 0,05 ppm trong 8 giờ mỗi ngày tiếp xúc với công việc nặng nhọc

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web OSHA liên quan đến ozone: http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_259300.html

Không giống như OSHA, các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe của NIOSH không được thực thi theo luật Hoa Kỳ. Tuy nhiên, NIOSH "phát triển các khuyến nghị cho các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe" có thể ảnh hưởng đến luật pháp và các quy định OSHA trong tương lai.

Giới hạn tiếp xúc được khuyến nghị của NIOSH đối với ozone là 0,1 ppm (0,2 mg / m3 ). Theo NIOSH, nồng độ Ozone từ 5 ppm trở lên được coi là nguy hiểm ngay lập tức đối với tính mạng hoặc sức khỏe.

Để biết thêm thông tin: Hướng dẫn bỏ túi NIOSH về các mối nguy hóa học: Ozone